28 | 05 | 2022

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235

 27 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142

Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διάρθρωση οργανικών μονάδων − Αρμοδιότητες

Άρθρο 7

Γ. Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

1. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

2. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

β) τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

δ) τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών, με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

ε) τα Δασαρχεία των νομών, με τοπική αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης τους,

στ) τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

ζ) τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ