Πρόγραμμα VERENIKE Life+

european programs

Κιουρτσής Φώτης-Δασοπόνος της Δ/νσης Δασών Π.Κ.Μ

Μασλαρινού Όλγα-Δασολόγος της Δ/νσης Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης

Το Life+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (αποτελεί συνέχεια του Life). Ο Κανονισμός που θεσπίζει το Life+ είναι ο (ΕΚ) 614/2007. Ο κύριος στόχος του Life+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του Life+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.Το Life+ αποτελείται από τρία στοιχεία :

 1. Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα
 2. Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και
 3. Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Το έργο VERENIKE LIFE09 NAT/GR326 ανήκει στην πρώτη ομάδα είναι δε ένα καινοτόμο έργο που βρίσκεται σε άμεση σχέση με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνικών, τεχνογνωσίας και νέας τεχνολογίας. Τόπος εφαρμογής του παρόντος έργου θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η χρήση νέας, πρωτότυπης τεχνολογίας για την παραγωγή φυτευτικού υλικού ειδών που θεωρούνται οικολογικώς σημαντικά, αλλά είναι δύσκολη η φύτρωσή τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η βιοποικιλότητα περιοχών μετά την αναδάσωσή τους. Η καινοτομία της πρότασης είναι διττής φύσεως, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος παραγωγής φυταρίων (τεχνολογική καινοτομία) και τη χρήση νέων μεθόδων παραγωγής δασικών ειδών με παράλληλη τη δημιουργία πρωτόκολλων παραγωγής φυτευτικού υλικού. Το προτεινόμενο έργο καινοτομίας προβλέπεται ότι θα επιφέρει δραστικές αλλαγές στον συνολικό κύκλο παραγωγής φυτευτικού υλικού των δασικών φυτωρίων.

Οι δράσεις που προβλέπονται στο παρόν έργο συμβάλλουν στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της οδηγίας COM(2006) 216-final για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παρέχοντας προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με τις δράσεις του παρόντος έργου στηρίζονται οι προσεγγίσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τέλος, στο παρόν έργο υιοθετείται η διεθνής συνεργασία, με στόχο τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρμογής της νέας τεχνολογίας σε άλλες χώρες με διαφορετικές απαιτήσεις και άλλο εύρος φυτών και την προώθηση της νέας τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Στους άξονες δράσης του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται:

 

 • Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας παραγωγής μεγάλου όγκου αναδασωτικού υλικού που βασίζεται στην προκαλλιέργεια φυταρίων σε μικρές διαστάσεις.
 • Η ανάπτυξη πρωτόκολλων παραγωγής για οικολογικά σημαντικά είδη.
 • Η αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού σε σύγκριση με την παλαιά μέθοδο σε δοκιμαστικές επιφάνειες.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού των Δασικών Φυτωρίων της Δ/νσης Αναδασώσεων Θεσ/νικης στις νέες μεθόδους παραγωγής .
 • Η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας παραγωγής στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η παρουσίαση της νέας τεχνολογίας σε φορείς και ενδιαφερόμενους.
 • Η οργάνωση Ευρωπαϊκής εμβέλειας συνέδριου με θέμα σχετικό με τεχνικές διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 • Η προβολή του έργου Βερενίκη από την Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος φοιτητών και σπουδαστών στην παραγωγική διαδικασία.

 

 

Διάρκεια υλοποίησης: 01-09-2010 έως 31-12-2013

Συμμετέχοντες φορείς:

 • ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (συντονιστής εταίρος)
 • Διεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης
 • Διεύθυνση Δασών Π. Κ.Μ
 • Vivai Torsanlorenzo ( Ιταλική Ιδιωτική Εταιρία)

 

Υποστηρικτές πρότασης:

 • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε