23 | 02 | 2018

Διευκρινήσεις Δικαιολογητικών_11100_29-05-2014

Διευκρινήσεις Δικαιολογητικών_11100_29-05-2014

Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Διαύγεια
Περιοχές ευθύνης Δασαρχείων ΑΔΜ-Θ
Life+
Αξιολόγηση ΔΑΥΚΜ
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
Διαύγεια - Αναρτήσεις
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
94ΜΛΟΡ1Υ-40Γ Δημοσίευση μίας (1) διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
23/02/2018 14:34:18  
ΨΗ5ΕΟΡ1Υ-ΧΙΤ Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του “Οργανισμού Παιδείας, Πολιτι ...
23/02/2018 14:32:06  
7ΘΜΛΟΡ1Υ-ΡΛΕ Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της με αρ. 474/2017 απόφασης της Οικονο ...
23/02/2018 14:31:05  
Ψ3ΤΨΟΡ1Υ-ΕΡ2 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δ ...
23/02/2018 14:28:28  
ΨΛΠΝΟΡ1Υ-ΡΟΓ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:26:04  
ΩΙΨ0ΟΡ1Υ-ΠΚ2 Υλοτομία δένδρων πτελέας στο αγρόκτημα Χωριστής
23/02/2018 14:23:56  
665ΑΟΡ1Υ-2ΩΘ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου ...
23/02/2018 14:23:02  
ΨΩ7ΧΟΡ1Υ-ΜΧ0 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου σχε ...
23/02/2018 14:20:55